තෙරපිවරියන් (Therapists)Employer:

Pawana SPA & WELLNESS

Role:

තෙරපිවරියන් (Therapists)

Job type:

Full Time

Salary per month:

10,000 per Day

Required education:

Gender:

Female

Location:

No 7, Muthuwella Road, Modara, Colombo 15

Phone No:

About the Role:

අප අාතනයට පුහුණු නුපුහුණු තෙරපිවරියන් බදවා ගැනේ. 🔹ඔබ වයස අවුරුදු 18-35 අතර රුපලාවන්‍ය දැනුමැති සුහදශි්ලි් තරැණියක් නම් අපගේ මිත්‍රශි්ලි් සේවිකාවන් සමග රැකියා අවස්ථාවක්. 🔹ඔබත් ප්‍රියමනාප අාර්ථික අපහසුතාවයෙන් පෙලෙන කාන්තාවක් නම් නොපමාව අප හා සම්බන්ධ වන්න. 🔹දිනකට 10,000/- අාසන්න මුදලක් ඉපැයි්මට ,එය එදිනම ලබාගැනි්මටද, මාසිකව ලක්ෂ 3-4 අතර අාදායමක් ලබාගැනි්මට හැකිය. 🔹නිදහසේ රැකියාවේ නිරත විය හැකි අාරක්‍ෂාකාරි් වටපිටාවක් සහිත නවාතැන් පහසුකම් පවති්. Location :- No 7, Muthuwella Road, Modara, Colombo 15 සම්මුඛ පරි්ක්ෂණය සදහා පහත දුරකථන අංකයට අමතා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න 0772756831 Pawana SPA & WELLNESS