...
ஆண் பணியாளர்கள் தேவை.

Private company

Interview

Jaffna


...
Financial Advisor

Private company

Interview

Trincomalee


...
Pharmasict Assistant

New yarl Hospital

Interview

Jaffna


...
Nursing Assistant

New yarl Hospital

Interview

Jaffna


...
Receptionist

New yarl Hospital

Interview

Jaffna


...
Counter Staff / விற்பனை உதவியாளர்கள்

City Medical

Interview

Jaffna