...
பிரதேச முகாமையாளர்

காப்புறுதி நிறுவனம்

Interview

jaffna


...
அணி முகாமையாளர்

காப்புறுதி நிறுவனம்

Interview

jaffna


...
வணிக நிர்வாகிகள்

காப்புறுதி நிறுவனம்

Interview

jaffna


...
room boy

Private Company

Interview

jaffna


...
receptionist

Private Company

Interview

jaffna


...
Accounts executive

nothern central hospital pvt

Interview

jaffna