...
முகாமையாளர்

T.W.C நிறுவனம்

பயிற்சியின் போது 25000-30000, பயிற்சியின் பின்னர் 75000-100000

Jaffna


...
Order Processing Executive

Magick Tech

Interview

Jaffna


...
Quantity Surveyor

Private Company

Interview

Jaffna


...
Receptionist

Sunrise Hostel

Interview

Trincomalee


...
Structural Detailing Engineer

Jaffna Drafting (Pvt) Ltd.

Interview

Jaffna


...
Photo Copy Printing Staff - Female

Private Company

Interview

Jaffna