...
சைவ சமையலாளர்கள்

Hotel

Interview

Jaffna


...
Packing

Private Company

Interview

Jaffna


...
Sales Rep

Private Company

Interview

killochchi


...
Computer Operator

Private Company

Interview

Jaffna


...
Sales Assistant

Dinu Distributors

30,000 Permonth +Month

Jaffna


...
Cashier

Private Company

Interview

Nallur